Av kenthalttunen

-

15 februari, 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Datum: 2018-02-15

Lokal: Vasakyrkan, Örebro

Organisationsrummer: 875700-8977

§ 1
Val av ordförande för årsmötet: Valdemar Andersson valdes till ordförande.

§ 2
Val av sekreterare för årsmötet: Lena Holm valdes till sekreterare.

§ 3
Val av två justerare att justera årsmötesprotokollet: Ingvar Gustavsson och Tord Sundström valdes till  justerare.

§ 4
Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning (senast 14 dagar i förväg): Bifölls.

§ 5
Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av räkenskaperna: Kent Halttunen informerade kort om verksamhetsberättelsen, som fanns tillhanda för årsmötesdeltagarna och redan publicerats på hemsidan. Några punkter ur verksamhetsberättelsen lyftes fram:

Ronnie Lindqvist berättade om atlasinventeringen i Närke som snart kommer att presenteras i bokform. Boken ges ut av NOF och bygger på ideellt arbete och bidrag. Ambitionen är att boken blir klar i år. Det finns möjlighet att skriva upp sig på en förköpslista (ej bindande), vilket kommer att ge ett bättre avtal med tryckeriet. Nu sökes frivilliga som kan hjälpa till med att rensa excelfiler, ytterligare en korrekturläsare och en faktagranskare.

Gunnar Bergeå informerade om NOF:s 40-årsjubileum som kommer att firas i Kvismaren 6 maj. Det bjuds på flera exkursioner, subventionerad lunch och föredrag. Fågelstationen kommer arrangera ringmärkning.

Kent Halttunen informerade om nya Fåglar i Närke som fått nytt format. Räkenskaperna fanns likaledes tillhanda och redovisades av kassör Åsa Bengtsson. Föreningen gick med vinst under året med 2 615 kr efter att 20 000 kr avsatts till NOF-fonden. Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna godkändes av årsmötesdeltagarna och lades till handlingarna.

§ 6
Föredragning av revisionsberättelsen: Revisorerna Jan-Olof Ragnarsson och Marie Johansson har granskat räkenskaper och förvaltning. Ragnarsson läste upp revisionsberättelsen där revisorerna funnit att räkenskaperna för år 2017 upprättats i enlighet med god revisionssed och att styrelsens medlemmar inte har handlat i strid med föreningens stadgar. De föreslog att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, att resultatet förs över i ny räkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

§ 7
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Ordförande Ulf Jorner avtackade avgående styrelseledamoterna Kjell Ståhlberg (ej närvarande) och Anna-Karin Törnblom samt avgående redaktionsmedlem Antia Ahlberg. Ett presentkort kommer på posten.

§ 8
Val av ledamöter i styrelsen (3 ordinarie ledamöter för 2 år och två suppleanter för 1 år): Kent Halttunen (omval), Lars Johansson (omval) och Anastasia Oliver (nyval) valdes som ordinarie ledamöter för 2 år.

Som suppleanter för 1 år valdes Gunnar Bergeå (omval) och Pierre Blanksvärd (nyval).

Styrelsen år 2018 består enligt följande: Ordförande Ulf Jorner (1 år kvar), Kent Halttunen   (2 år kvar), Lars Johansson (2 år kvar), Anastasia Oliver (2 år kvar), Ronnie Lindqvist (1 år kvar), Åsa Bengtsson (1 år kvar), Bengt Andersson (1 år kvar) och suppleanterna Gunnar Bergeå och Pierre Blanksvärd (vardera 1 år).

§ 9
Val av två revisorer för 2018 samt två revisorssuppleanter (vardera 1 år): Jan-Olov Ragnarsson (omval) och Tord Larsson (nyval) valdes som revisorer. Som revisorssuppleanter valdes Åke Lorin (omval) och Marie Johansson (nyval).

§ 10
Val av valberedning (sammankallande och två ledamöter): Som sammankallande valdes Hans Waern (omval). Då det ej fanns några fler kandidater till valberedningen, gav årsmötet styrelsen i uppdrag att fylla dessa platser under året.

§ 11
Fastställande av budget för år 2018: Budgeten fastställdes enligt föreliggande förslag till summa inkomster 281 700 kr och summa utgifter 270 250 kr, alltså en planerad vinst på 11 450 kr.

§ 12
Bestämmande av årsavgiften för år 2019: Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift och årsmötet godkände förslaget. Följande avgift gäller: 250 kr för vuxen medlem, 100 kr för ungdom 13-20 år, 50 kr för familjemedlem (erhåller ej medlemstidning) samt 50 kr för barn t.o.m. 12 år.

§ 13
Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet: Förra årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över föreningens stadgar. Ordförande Ulf Jorner berättade att under året har en grupp gått igenom stadgarna och styrelsen har sedan tagit fram ett förslag som publicerats på hemsidan och fanns tillgängliga för årsmötesdeltagarna i pappersform.Ulf Jorner gick igenom förslagen: Språkliga ändringar i form av stavning och könsneutral text, medlem behöver inte vara medlem i SOF eller bo i Närke, årsmötets tågordning justeras, alla ledamöter i styrelsen blir ordinarie och suppleanter avskaffas och slutligen förs det in en punkt om tillsättande av en valberedning beståendes av minst två personer, varav en sammankallande. Stadgeändringar måste beslutas på årsmöte samt ett föreningsmöte med två tredjedels majoritet. Årsmötet var enhälligt för förslaget och ingen var emot. Förslaget kommer att lyftas igen på höstens föreningsmöte.

§ 14
Av medlem skriftligt framställt, motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före den 15 januari 2018: Leif Haldorson föreslår att föreningen verkar för fler fågelholkar i Varbergaskogen. Ulf Jorner informerade att styrelsen tillstyrker förslaget och årsmötet gav bifall. Styrelsen kommer att ta kontakt med Örebro kommun i denna fråga.

§ 15
Övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till: Inga förslag från medlem har inkommit.

§ 16
Årets Gulsparv: NOF:s gulsparvspris tilldelades i år Helny Olsson som erhåller en prischeck på 5 000 kr och en vacker tavla av konstnären Stefan Gustafsson.

 

Motivering:”Årets gulsparvpris går till den person som träffar tusentals fågelintresserade varje år. Det går till en person som generöst delar med sig av sina kunskaper och sprider glädje kring fåglarna. Det går till en person som troget räknar sångsvanar varje morgon under svanrasten. Årets gulsparvpris går till en person som under 20 år med små och enkla medel får fågelintresserade att känna sig välkomna till sångsvanarna och de övriga fåglarna i Tysslingen.”

 

§ 17
Övriga frågor:

I och med att portot höjts, har kostnaden för distribueringen av Fåglar i Närke ökat. Frågan om enklare/billigare distribuering lyftes av ett par årsmötesdeltagare, t.ex. elektroniskt eller om det vore möjligt att hämta sin tidning i samband med inomhusmöten. Styrelsen tar med frågan för diskussion.

 

En årsmötesdeltagare lyfte att NOF är en fantastisk förening och att det är jätteroligt att intressset för kvällens årsmöte är så stort att över 100 medlemmar har slutit upp.

§ 18
Mötets avslutande: Årsmötets ordförande och sekreterare tackades och mötet avslutades. Sedan bjöds påbildvisning av Torbjörn Arvidson.

Vid protokollet:
Lena Holm

 

 

Justeras:
Ingvar Gustavsson                                             Tord Sundström

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar