15. Olles hage

av Jan Gunnarsson

Beskrivning av området

Naturreservat i Askersby, 9 hektar, invigdes i maj 1999. Består av äldre slåtter- och betesmarker som lämnats till fri utveckling under mera än femtio år. Rik blandskog med mängder av nedfallna träd i olika stadier, mycket stora och gamla barr- och lövträd, hålträd och täta buskage. 

Vägbeskrivning

Man tar sig till platsen genom att ta gamla landsvägen genom Asker. Vid avtagsväg Breven strax öster om Askers kyrka följer man denna väg ca 200 m, parkering med informationstavla på vänster sida hitom f d bussgarage. Från parkeringen går man gatan fram tills den övergår i en gångstig som leder till rastplats och den markerade naturstigens utgångspunkt. 

Observationsplats: Naturstigen

Man kan vandra längs en markerad naturstig runt i hagen. 

Karaktärsarter

Fågellivet är rikt med stort individantal. I artlistan över regelbundet förekommande fåglar finner man bl a större hackspett, mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, skogsduva, sångare, gärdsmyg, trädkrypare och stenknäck. 

Anmärkningsvärda fynd

Mindre flugsnappare kan ses och höras under vissa vårar och försomrar. 

Länkar