3. Boglundsängen

av Rolf Hagström och Ronnie Lindqvist

Beskrivning av området

Boglundsängens landskap har öppnats upp till glädje för både människor och djur. Invigningen skedde 2006. De nya vattensamlingarna har till uppgift att rena vattnet från den kringliggande bebyggelsen och odlingslandskapet. Vattenspeglarna och strandängarna runt om lockar dessutom till sig häckande och rastande fåglar. Naturen vilar inte och trots att ganska få år har gått sedan invigningen så sker en uppenbar mognad av strandängar och vattenspeglar.

Runt vattenlandskapet finns en är 3,3 kilometer lång slinga, framkomlig såväl till fots som med cykel.

Det finns flera rastplatser och de flesta är placerade där eftermiddagssolen skiner som allra vackrast.

Sedan ett par år tillbaka finns också ett fågeltorn väster om och med utblick över den större vattensamlingen. Intill tornet ligger dessutom en mindre damm. 

Vägbeskrivning

Boglundsängen ligger cirka 3,5 km norr om Örebro centrum vid Eurostop, norr om Västerleden. Från Hedgatan följ skyltarna mot Boglundsängen och Eurostop. Sväng höger i första rondellen, därefter vänster in på Boglundsgatan och till sist höger in på Neongatan. Parkeringsplats och informationstavla finns vid Neongatans slut. 

Observationsplats:

Fågeltornet: som alltså ligger väster om de två dominerande vattensamlingarna, ger framförallt insyn i den större av vattensamlingarna och vallen väster om vattnet. Obs! att tornet rimligen ger mest valuta när solen hunnit en bit upp över horisonten på morgonen!

Södra änden: erbjuder bra uppsikt över de båda långsmala vattensamlingarnas södra delar samt vallen mellan vattnen. Den här delen av vattenlandskapet drar gärna till sig flyttande och en eller annan häckande vadare. Det är här man hittar många av de häckande doppingarna.

”Rundslingan”: dvs gång- och cykelvägen runt vattnen och gräsmarkerna i den norra och östra delen av området, kan också ge observationer, men man saknar möjligheten att komma en bit ovan den relativt flacka ytan i den här delen. En plattform i öster och en i norr skulle inte skada, även om distansen till vattnet blir större här än i den södra delen av Boglundsängen. 

Karaktärsarter

Boglundsängens fågelbestånd inventerades för tredje året i rad år 2009. Detta år observerades 148 (!) arter och häckningar av 42 arter kunde konstateras. Inte illa inom stadsplanerat område! Bland de häckande finns diverse sångare, måsfåglar (med en växande skrattmåskoloni), andfåglar, gäss, vadare mm. Både smådopping och svarthakedopping häckar i detta vattenlandskap. 

Anmärkningsvärda fynd

Vit stork 2/6-07 15 st 1K smådopping samtidigt 21/7-09. 

Övrigt

En revirkarta producerad efter senaste inventeringen finns på informationstavlorna i området 

Länkar