Jordbruksgruppen

Närkes Ornitologiska Förening har bildat en jordbruksgrupp som ska ta tillvara fågelarterna som lever i den miljön.
I jordbruksgruppen ingår:
Kent Halttunen:  kent.halttunen@tele2.se, 070-216 11 30
Lars Johansson: lars.h.johansson@orebro.se
070-558 99 06
 
Har du kunskaper och/eller vill göra en insats, hör av dig till någon i gruppen.

Jordbruksgruppens avsiktsförklaring:

Målsättning
Vi vill skapa kontakter med andra organisationer, nätverk och enskilda som jobbar för fåglarnas bästa i jordbrukslandskapet. De kan vara inom ramen för BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen, WWF, och liknande organisationer. Den kan också handla om enskilda lantbrukare eller andra personer som visat intresse för biologiska mångfald inom jordbruket.

Vi hoppas kunna vara med i ett eller flera aktiva nätverk där ovanstående intressenter ingår likaväl som lantbrukets representanter

Vi vill lära oss mer om lantbrukets villkor för att på så sätt se möjligheterna till bra utveckling och samtidigt som vi kan lära oss hur man kan bli bättre på att gynna fåglarnas villkor inom jordbrukslandskapet.

Vi vill bistå nätverket/nätverken med de artråd som finns framtagna både från BirdLifes sida och från andra intressenter. Den information som finns ska vi försöka föra ut den kunskapen till de berörda och intresserade.

Hur ska vi arbeta?
Medlemmar i jordbruksgruppen i Närke ska etablera kontakt med de nätverk som redan finns så att vi lär oss hur de arbetar och vilka frågor som är aktuella, till exempel projektet Rädda sånglärkan och Ortolansparvprojektet.

Jordbruksgruppen i Närke ska försöka göra sig känd på olika sätt. Information om att vi finns och hur man kommer i kontakt med oss ska finnas lätt tillgänglig på Närkes Ornitologiska Förenings hemsida, i tidningen Fåglar i Närke och på sociala medier. Där ska vi förhoppningsvis vara en kontaktyta för jordbruksnäringen och för andra intresserade nätverk och personer.

Engagerade personer ska knytas till nätverket på olika sätt. Deras engagemang och kunskap ska vara en tillgång som genom nätverket kommer alla till del.

Företrädare för jordbruksgruppen och enskilda, engagerade personer ska delta i lantbrukets utbildningar och möten som rör biologisk mångfald. Dessutom ska egna informationsträffar initieras och genomföras tillsammans med lantbrukare.

Läs mera på SOF/Birdlife hemsida om fågelskyddet för jordbruk….