11. Segersjö

av Jan Gunnarsson och Gunnar Nilsson

Beskrivning av området

 
 

Området består av delvis igenväxta vassvikar runt Kvismare kanals mynning i Hjälmaren, samt skogbeväxta uddar, betesmarker, mossmark och delvis låglänt jordbruksmark i anslutning därtill. Området är delvis svårtillgängligt. Intill Kvismare kanal omedelbart innanför vikarna ligger Segersjö herrgård med park och anlagda dammar.

Vägbeskrivning

Från Örebro: åk länsväg 207 genom Stora Mellösa. Fortsätt 1 kilometer, ta avtagsväg till vänster ”Segersjö”. För att komma till den vanligaste observationsplatsen, Yxnäset, fortsätt denna väg ca 4 kilometer, ta av mot vänster”Åsby, Biskopsvrak”. Åk ca 400 meter, ta av åt höger ”Bondevrak, Hjälmarsholm”. Åk 1,1 kilometer fram till bebyggelse, i fyrvägskorsning invid röd stuga ta av åt höger. Åk 1 kilometer, passera loge med grönt tak, efter ca 100 meter enkel parkeringsplats invid vägens vänstra sida. Parkera, gå 200 meter till gränsen mellan granplantering och öppen betesmark. I kanten mellan dessa till vänster, följ stig med gula markeringar som leder ut till Yxnäset, ca 2 km vandring. Efter en kilometer kommer du ut på öppna betesmarken, ta sikte på det röda f.d. fiskartorpet i SO där den markerade stigen fortsätter ut på Yxnäset och till ÖNF:s observationsplattform in mot Yxviken. Fortsätt stigen ända ut på udden där enkel grillplats finns. Se vidare nedan under ”Övrigt”!Vill Du besöka området invid kanalen vid herrgården, ta av som ovan efter Stora Mellösa och följ vägen fram till bron över Kvismare kanal. Parkering finns strax hitom bron i anslutning till småbåtshamn. Respektera gårdens olika skyltar om privat område m.m.

Observationsplatser

Den låglänta jordbruksmarken efter avtagsväg”Bondevrak, Hjälmarsholm”, längs stigen ut mot Yxnäset Hjälmarsholmsviken, utblick utåt Hjälmaren vid pumpstation strax söder om Fiskartorpet, ÖNF:s plattform in mot Yxviken samt yttersta udden på Yxnäset. På plattformen och ute på udden finns anteckningsböcker där du ombedes skriva in dina observationer. Intill Segersjö herrgård, vid dammar, strax norr om herrgården utefter vägen samt intill herrgården, kan man avspana från vägen eller från småbåtshamnen. De igenväxta kanalbankarna på båda sidorna om bron är tillhåll för nattsångare m.m.

En trevlig vandring på ca 4 km enkel väg är att utgå från idrottsplatsen eller reningsverket i Odensbacken och gå stig och ägoväg längs kanalen fram till kanalbron vid Segersjö herrgård. Sommartid finns nattsångare på kanalbankarna samt hela året diverse småfåglar och annat. Vägen ger god utblick över omgivande fält med rastande gäss och tranor, jagande rovfåglar m.m.

Karaktärsarter

I vikarna finns den vanliga slättfågelfaunan med knölsvan, grågås, änder, sothöns, doppingar, brun kärrhök, rördrom och skäggmes. Rastplats för salskrake vår och höst, ibland i stort antal. Havsörn ses regelbundet. Rik småfågelfauna i områdets löv- och strandskog. I dammarna gott om änder och annan sjöfågel. Längs kanalen hörs rosenfink, kärrsångare, gräshoppssångare och ibland flodsångare. Emellanåt ses kungsfiskare, liksom längs stränderna vid Yxnäset. Jordbruksområdet rastplats för tranor och gäss.

Anmärkningsvärda fynd

Höksångare, mindre sumphöna, aftonfalk, brun glada, svart stork, fjällabb, vassångare och sommargylling är arter som observerats i området.

Övernattning

Ingen speciell plats inom området, men vandrarhem finns i Odensbacken och Stora Mellösa. Campingplats och småbåtshamn i Hampetorp ca 1 mil österut invid Hjälmaren. Gästhamn i Odensbacken.

Övrigt

Under vandringen ut till Yxnäset passeras marker med betesdjur en stor del av året. Undvik närkontakter med betesdjuren! Markägaren är angelägen om att man inte besöker området med barngrupper, skolklasser etc. av oro för den eventuella olycksrisken. Bästa tiden att besöka Yxnäset är tidig vår och sen höst. Under denna tid finns ofta inga betesdjur ute i området.

Länkar