1. Kvismaren

av Håkan Persson och Hans Waern

Beskrivning av området

Kvismaredalen tillhör ett av norra Europas främsta fågelområden i sitt slag. Kvismarens hyser Närkes enda fågelstation och området är viktigt för både häckande och rastande fåglar. Då Kvismareområdet är så pass stort och hyser flera bra observationsplatser, kommer följande ’underlokaler’ beskrivas var och en för sig:

  • Rysjön
  • Fiskingemaden
  • Västra fågelsjön
  • Hammarmaden
  • Åslaholmen
  • Sörön

Kvismaren har de senaste 150 åren påverkats kraftigt av människan och har en intressant historia. I skrivande stund pågår ett restaureringsarbete med syfte att förbättra förutsättningarna för många våtmarksberoende arter, detta gör dock att flera intressanta observationsplatser kan ’uppstå’ under kommande år.

Vägbeskrivning

Öby kulle är navet i Kvismarens och flera av vägbeskrivningarna nedan utgår ifrån denna plats. Här finns parkeringsplats och ifrån den kan flera av nedanstående lokaler nås till fots. På toppen av kullen är utsikten kilometervid och du får en god överblick av området. Öby kulle kan nås ifrån flera håll, tre beskrivs här:

  • Ifrån riksväg 51/52, mellan Sköllersta och Odensbacken, svänger du in vid vit skylt med texten ”Naturreservat Kvismaren”, vägen följs ca 3 km och bara hundratalet meter efter att du kört över bron över Kvismare kanal har du Öby kulle på höger hand.
  • Ifrån Örebro kör du in på Hjälmarevägen och efter ca en kilometer följer du skyltning mot Norrbyås. Efter drygt en mil når du Norrbyås och i T-korset svänger du höger. Följ vägen ca 2 km så ligger Öby kulle ligger på vänster sida. Kör du över Kvismare kanal har du kört för långt!
  • Ifrån riksväg 51 vid Ekeby, kör förbi Ekeby kyrka och fortsätt vägen österut. Efter ca 2 km, vid Torsta, svänger du in vänster på grusväg. Följ skyltning mot Norrbyås och efter en halv mil och flera nittiograderskurvor når du åter asfalt. Vid T-korset svänger du vänster och kör omedelbart över Kvismare kanal. Öby kulle ligger på höger sida, hundratalet meter efter kanalen.

Observationsplats: Rysjön

Ska du besöka Kvismareområdet under vår, sommar eller höst så är Rysjön ett självklart alternativ. Sedan restaureringen i början av 1980-talet har Rysjön varit en av norra Europas finaste fågelsjöar. Den näringsrika våtmarken med vassruggar och intilliggande strandskogar, drar till sig mycket fågel. Bra utsiktsplatser ligger inom bekvämt promenadavstånd ifrån Öby kulle.

Fåglar

De flesta vanligare våtmarksfåglar finns regelbundet i området. Alla fem svenska doppingarter häckade här fram till mitten av 1980-talet, numera är den svarthalsade borta. I vassarna finns rördrom, vattenrall, brun kärrhök, trastsångare och skäggmesar. På sjöns många lerbankar brukar, för inlandet stora flockar av både stor- och småvadare, rasta. Svarttärna häckar med något par. Under vår och höst ses många gäss, främst sädgäss, och tranor övernatta i sjön.

Skådartips

Promenera ifrån Öby kulle och stanna och spana vid de plattformar som finns utmed den gamla banvallen. Fortsätt sedan till fågeltornet där den bästa utsikten över sjön erbjuds. Är du fotointresserad kan du även promenera vidare till gömslet i nordöstra delen av sjön. Rysjön ligger omedelbart norr om kanalen, söder om kanalen finns maden Löten. Där finns också ett handikappsanpassat fågeltorn med egen parkeringsplats i direkt anslutning. Därifrån har du bra utsikt över maden och även över södra delarna av Rysjön. Är du tubkikarförsedd kan den södra delen av sjön spanas av ifrån Öby kulle.

Vägbeskrivning

Rysjön ligger inom promenadavstånd ifrån Öby kulle där skyltar finns. Avståndet till tornet är ca 700 meter. Fågeltornet vid Löten ligger söder om kanalen 300 meter väster om kanalbron.

Observationsplats: Fiskingemaden

Fiskingemaden är ett restaurerat, grunt område i östligaste delen av kvismareområdet. Det är en ganska sällan bevakad lokal, men här ses änder och vadare i respektabla antal och i den fina strandskogen finns gott om tättingar.

Fåglar

Området är viktigt som rastplats för änder, vadare, gäss och tranor. Under vårarna är det en spännande utmaning att särskilja rösterna i strandskogens fågelkör. En rad rariteter har setts vid Fiskinge såsom jungfrutrana, svartvingad vadarsvala, amerikansk bläsand, tereksnäppa och silkeshäger.

Skådartips

Gå den ca 200 meter, delvis spångade stigen ut till plattformen där du har bra överblick över området. Var vaksam på tättingar och hackspettar i strandskogen. Vintertid finns ofta en, av fåglar, välbesökt matning vid parkeringen

Vägbeskrivning

Denna lokal nås ifrån riksväg 51/52. Mellan Sköllersta och Asker finns gul skylt med texten ”Fiskinge”. Följ grusvägen tills allmän väg slutar där det också finns en väl tilltagen parkering.

Observationsplats: Västra Fågelsjön

Denna lokal restaurerades i mitten av 1980-talet. Här bedriver fågelstationen standardiserad ringmärkning av häckfåglar från midsommar till september.

Fåglar

Ifrån plattformen ses främst änder och brun kärrhök. I vasspartierna huserar vattenrallar, trastsångare och skäggmesar. Vintertid ses örnar och kråkfåglar vid den ofta utlagda åteln.

Skådartips

Promenera ifrån Lövholmen, norr om sjön, eller Öby Kulle, söder om sjön. Ifrån vallen hörs de vasslevande fåglarna och mitt emellan, i höjd med pumpstationen finns en plattform som erbjuder bra utsikt över sjön. God överblick ges också ifrån Öby kulles topp.

Vägbeskrivning

Promenera ifrån Öby kulle och följ skyltning mot Sörön. Efter ca 600 meter når du plattformen.

Observationsplats: Hammarmaden

Hammarmaden, Kvismarens sydöstra del. Ett fint område med ofta stora mängder med rastande gäss, änder och tranor. Här finns även stora chanser att se olika rovfåglar. På våren är det oftast hit som fåglarna kommer först, då maderna då oftast blir översvämmade. Hammar-maden är det ställe vid Kvismaren som först blir isfritt. Området är bäst under vår och höstperioden. Under högsommaren är området rätt torrt och inte så mycket fågel ses.

Fåglar

Både på vår och höst rastar stora mängder med gäss på maden. Ibland alla sädgäss hittas varje år många bläsgäss, spetsbergsgäss och vitkindade gäss. Fjällgåsen brukar ses varje år. Vissa år när det är rikligt med vatten blir Hammarmaden en enda stor sjö. Då är det mycket gott om olika änder, gäss och svanar. Alla Sveriges simänder har setts. I början av maj kan både dvärgbeckasin och dubbelbeckasin höras spela under de ljusa vårnätterna. Vadare brukar även kunna ses på våren av de olika Tringaarterna. Häckande arter på maden är främst gäss, änder och olika vadare. På höstarna brukar även stora mängder tranor finnas där och i dess närhet.

Skådartips

Stanna vid Hammarbron, där små parkeringsfickor finns på båda sidor om bron. Gå upp på bron, varifrån man har en bra utsikt över Hammarån, maderna och åkrarna runt omkring. Om man kör några 100 m framåt kan man stanna till på vänster sida vid Gubbhyllan, varifrån man även där har en bra utsikt över Hammarmaden. Därifrån hörs också på våren den stora fågelkör av olika arter som sjunger i Fornskinnsmossen, skogen bakom,. En 3:e plats att överskåda maden ligger några 100 m framåt. Sväng av till höger in på en parkeringsficka, Killingeparkeringen. Detta är den bästa platsen att lyssna efter de rara beckasinernas spel i början på maj. Där kan också den mad ses som ligger norr om Hammarmaden, nämligen Killingemaden.

Vägbeskrivning

Från riksväg 52, sväng av vid skylten Naturreservat Kvismaren. Den första gård som man kommer till är Hammars gård. Där gör vägen en 90 graderssväng. Några 100 m fram där ligger Hammarbron. Från Örebrohållet kör förbi Öby kulle, över bron över Kvismare kanal och sedan rakt fram. Då kommer du först till Killingeparkeringen som då ligger till vänster, sedan kommer Gubbhyllan och sist Hammarbron.

Observationsplats: Åslaholmen

Åslaholmen är en av Kvismarens mest kända platser. En kulle som ligger beläget mellan den Västra och Östra Fågelsjön. Härifrån har man en bra utsikt över våtmarken runt om. I vassarna runt om Åslaholmen har Kvismarens alla trastsångare blivit kartlagda av flera forskare ifrån Lunds universitet, det s. k. trastsångareprojektet.

Fåglar

En av de mest karaktäristiska arterna för platsen är som nämnts ovan trastsångaren. Andra arter som också finns runt om i vassarna och fågelsjöarna är gråhakedopping, rördrom, vattenrall och skäggmes. På höstsäsongen brukar både tringavadare och calidrisvadare rasta på maderna runt fågelsjöarna. Tillfälligt har aftonfalk, mindre sumphöna, vassångare och pungmes observerats.

Vägbeskrivning

Från Öby kulle, kör mot Norrbyås. I byn där så går en grusväg ner till höger. En lång raksträcka. Kör ner där. Halvvägs nere är det några skogsdungar, där ligger Kvismare fågelstations byggnad, Ängsfallet. Kör vidare förbi svängarna där och kör ner till Löv-holmen och parkera. Gå igenom dungen och upp på vallen på andra sidan. Gå där till vänster och gå längs med vallen tills du kommer till dess slut. Kullen som ses till höger där är Åslaholmen. Du kan även komma till Åslaholmen genom att gå från Öby Kulle längs med vallen till Sörön. En vandring på ca 2-3 kilometer.

Observationsplats: Sörön

Sörön är ett mycket fint lövskogsområde som ligger öster om själva Kvismaresjöarna. Det är ett eget naturreservat. Att vandra där en vacker tidig vårmorgon är en fröjd för både öga och öra. En intensiv ljudkuliss av många sjungande arter och den mycket gamla ädellövskogen gör det hela till en mycket trevlig upplevelse. Den bästa tiden att besöka Sörön är på våren och försommaren när de flesta fåglar sjunger.

Fåglar

De flesta vanliga arterna av sångare, trastar, flugsnappare, mesar, finkar och sparvar finns i skogen. Av lite mer udda revirhävdande arter som funnits där kan nämnas lärkfalk, skogsduva, kattuggla, göktyta, mindre hackspett, kärrsångare och ortolansparv. Tillfälliga observationer har gjorts av vaktel, kornknarr, aftonfalk, turturduva, blåhake, flodsångare, lundsångare, mindre flugsnappare och sommargylling.

Skådartips

Det bästa sättet att ta del av Söröns natur och fåglar är att gå runt på den vandringsslinga som finns i skogen. Den är ca 2 km lång.

Vägbeskrivning

Till Sörön kommer man antingen till fots eller via bil. Åker man bil så utgår vi från Öby kulle, som nämnts tidigare. Därifrån kör man mot Norrbyås, alltså motsatt håll från Kvismare kanal. Man passerar Norrbyås och kör fram till en skylt Bärsta. Där svänger man av en grusväg till höger och kör sedan längs denna väg, passerar en stor lantbruksgård och kör vidare rakt fram hela tiden. Den sista delen av vägen innan man kommer fram till parkeringen är mycket smal. Man kan även gå till fots till Sörön. Man kan då börja vandra från Öby kulle och gå förbi västra Fågelsjön och Åslaholmen för att sedan fortsätta på vallen parallellt med Östra Fågel-sjön och sedan gå en grusväg bort mot Sörön. Ifrån Lövholmen kan man också påbörja van-dringen mot Sörön.

Karaktärsarter i Kvismaren

Under vintern läggs ofta åtel ut och kungs- och havsörn ses regelbundet. Andra arter som brukar kunna observeras under vintern är skäggmes, varfågel, fjällvråk och ibland också blå kärrhök och stenfalk. När isarna går upp samlas mängder med sim- och dykänder i området, gässen pumpar in söderifrån och otaliga lärkor och vipor spelar i jordbrukslandskapet. Under häckfågelsäsongen är det full aktivitet i vassarna och sjöarna och på sensommaren rastar ansamlingar av tringa-vadare i området. Både vår och höst rastar stora mängder sädgäss och i gåsflockarna hittas spetsbergsgäss, vitkindade gäss, bläsgäss och ibland prutgås och fjällgås. Höstetid motionerar örnen de stora gås och tranflockarna som söker föda på åkrarna. Vill du uppleva massiv koncentration av gäss och tranor så är gryning och skymning rätt tid, då de är på väg från och till de skyddade övernattningsplatserna i sjöarna. Skådespel!

Anmärkningsvärda fynd

Övernattning

Möjlighet till logi finns på fågelstationen. Ring innan! www.kvismaren.org. Annars finns hotell i Örebro och Kumla.

Länkar

Översiktskarta med lokalnamn

Detaljkarta med lokalnamn