Av kenthalttunen

-

23 mars, 2019

Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på sångsvan i Tysslingen

Länsstyrelsen i Örebro har beslutat att tillåta skyddsjakt på fem sångsvanar i norra delen av Tysslingen.
Anledningen är att en lantbrukare anser att han fått stora skördeskador av de rastande sångsvanarna.
Skyddsjakt på sångsvan är en mycket ovanlig åtgärd och har bara skett vid några få tillfällen tidigare i Sverige.

Det är en lantbrukare i norra delen av Tysslingen som ansökt hos Länsstyrelsen i Örebro om skyddsjakt på 80 sångsvanar.  Skälen för ansökan är risk för skador av sångsvanar i höstkorn och höstvete om totalt cirka 130 hektar. Lantbrukaren anger att 80 procent av kornet och 50 procent av vetet redan är skadat. Vidare menar lantbrukaren att
3500 svanar för tillfället håller till i området och det under cirka två veckors tid funnits svanarna vid några hundra tillfällen på de aktuella fälten. Flockar om upp till 200-300 sångsvanar har synts på dessa fält. Lantbrukaren menar att han dagligen har försökt förebygga skador bland annat med olika skrämselmaterial, även genom att ha lånat material från länsstyrelsen.

NOF säger nej

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, fick möjlighet att yttra sig om skyddsjakten innan länsstyrelsen fattade beslutet under fredagen. NOF sa nej till skyddsjakten av flera olika skäl:
* Skyddsjakt syftar ju till att skrämma bort fåglar. Att begära skyddsjakt på 80 svanar är alltså i sig en orimlighet. Viktigare är att skyddsjakten knappast kommer att ha någon effekt på flyttande fåglar. De flyger helt enkelt bort och nya kommer i stället. Dessutom torde skott i luften ha exakt samma effekt som verkanseld.
* Antalet sångsvanar vid Tysslingen har nu passerat sin kulmen och är i avtagande. Tidpunkten för eventuell jakt är således för sen.
* En skyddsjakt på sångsvanar skulle försiggå inom synhåll för de fågelskådare och turister som vistas vid Rånnesta. De skulle med säkerhet ta mycket illa vid sig. En skyddsjakt skulle alltså vara skadlig för såväl besökare som för besöksnäring.

Länsstyrelsen säger ja

Länsstyrelsen beslutade under fredagen att skyddsjakt på fem sångsvanar tillåts med följande villkor:
* Jakten ska ske i skrämselsyfte. Skyddsjakten får endast bedrivas på sångsvanar i flock om minst 50 individer. Högst en sångsvan får påskjutas per flock.
* På fält där skyddsjakt bedrivs ska annat skrämselmaterial finnas uppsatt.
*  Jakten ska i övrigt bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl övrig fauna, särskilt i närheten av naturreservatet och utfodringen av sångsvanar, som boende och besökare i trakten. Blyfri ammunition bör användas.
* Jakt efter sångsvan med stöd av detta tillstånd får bedrivas t.o.m. den 15 april 2019.
* Skyddsjakten får endast bedrivas på fält med höstsådd gröda där det finns risk för skada av sångsvanar.
* I flock med både unga och vuxna individer bör jakten inriktas på unga individer för att undvika att ungar görs föräldralösa.
* Ni ska i möjligaste mån undvika att fälla sångsvan märkt med benringar, halsringar eller sändare. När ni avser att bedriva skyddsjakten ska ni före jakten bedöma det antal svanar som står på fältet eller är på väg att gå ner på fältet. Ni ska omedelbart efter att sångsvan påskjutits bedöma hur effekten på de återstående sångsvanarna i flocken blir. Efter att sångsvan påskjutits ska ni samma dag, var fjärde timme fram till solens nedgång, kontrollera fältet och bedöma antalet sångsvanar som då finns på fältet. Därutöver ska ni, dagen efter att sångsvan påskjutits, samt dagen därpå, bedöma hur många sångsvanar som besöker det aktuella fältet där sångsvan fällts.
* Skyddsjakten får endast bedrivas med godkända vapen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt (NFS 2002:18).
* Om sångsvanar skjuts ska du meddela Länsstyrelsen detta senast nästa arbetsdag. Senast den 30 april 2019 ska du rapportera till Länsstyrelsen hur många sångsvanar som totalt fällts med stöd av tillståndet. Av rapporten ska du även lämna uppgift på de bedömningar ni gjort av antalet sångsvanar på fältet i samband med att sångsvanar skjutits, enligt tidigare villkor i detta beslut. Av rapporten ska även framgå de erfarenheter i övrigt som gjorts av
jakten.

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar