Stadgar

Stadgar för Närkes Ornitologiska Förening

Ursprungligen antagna 1978-02-11 och fastställda av riksföreningens styrelse 1978-05-20.
Ändring av §6 fastställdes av riksföreningens styrelse 1986-02-15.
Ändrade av föreningens ordinarie årsmöte 2018-02-15, och fastställda av ett extra årsmöte 2018-10-18.

Närkes Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning med säte i Örebro. Den bildades 1978. Organisationsnummer är 875700-8977

§1
Närkes Ornitologiska Förening är en ideell förening för fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. Föreningen ska bland annat stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt anordna sammankomster och exkursioner.
Föreningen ska i hela sin verksamhet eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfald-
och åldersperspektiv.
§2
Föreningen är en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening ˗ BirdLife Sverige (Riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.
§3
Medlemskap i föreningen erhåller fysisk eller juridisk person som betalat den av årsmötet fastställda årsavgiften. Medlem i föreningen är också de som är ständiga medlemmar eller är hedersmedlemmar. Medlemskap gäller för kalenderår.
§4
Medlem som motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen. Medlemmen ska ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning ska vara skriftligt motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.
§5
Föreningens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelse.
§6
Föreningens angelägenheter handläggs av styrelsen, som består av minst sju ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år. Valet skall förrättas så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå vid nästa årsmöte. Avgår styrelseledamot innan mandatperioden gått ut, väljs ny ledamot av årsmötet för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare och kassör.
§7
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§8
Styrelsen ska årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, ska senast tre veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna.

§9
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska finnas två revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte hållits.
§10
Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det samt när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det. Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde skall presenteras för medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet genom styrelsens försorg.

§11
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av valberedning för ett år
12. Fastställande av budget.
13. Bestämmande av årsavgift
14. Ärenden som styrelsen förelägger mötet
15. Av medlem framställt skriftligt, motiverat förslag, som kommit styrelsen tillhanda före 15 januari
16. Övrigt av medlem framställt förslag (som styrelsen tagit ställning till)
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutning
§12
Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Val ska ske med slutna sedlar om medlem begär det.
§13
För ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Förslaget till stadgeändring ska fogas vid kallelsen till sammanträdena. Ändringen ska underställas riksföreningens styrelse för godkännande.

§14
Beslut om att upphöra med eller ombilda föreningen ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Finns vid nedläggningen tillgångar ska dessa överlämnas till riksföreningen.