Av kenthalttunen

-

25 augusti, 2019

Vill tillåta skyddsjakt på 50 tranor i Kvismaren

Länsstyrelsen vill tillåta skyddsjakt på upp till 50 tranor i Kvismaren under hösten.
Anledningen är att skördeskadorna är omfattande och att andra skrämselåtgärder inte anses vara tillräckliga.
Skyddsjakten på trana för bedrivas från 1 september till den 15 oktober.

 

Länsstyrelsen i Örebro län konstaterar att tranorna är orsak till stora skördeskador främst i Kvismarområdet varje år. Myndigheten konstaterar att man varje år bekostar skrämselåtgärder som kostar cirka 800 000 kronor varje år. Dessutom betalar man ut upp till 200 000 kronor i ersättningar till drabbade lantbrukare varje år. Dessa siffror gäller alla åtgärder för att skrämma tranor, gäss och svanar (hur stor del av kostnaderna som tranorna står framgår inte).

Tidigare är har det kommit in ansökningar från enskilda lantbrukare att få bedriva skyddsjakt på trana. Länsstyrelsen konstaterar att även om man behandlar dessa ansökningar skyndsamt dröjer det ändå en viss tid, och skadorna på grödorna kan då redan ha uppkommit. Därför har länsstyrelsen på eget initiativ tagit upp frågan om skyddsjakt på trana i Kvismaren.

I Kvismaren samlas cirka 20 000 tranor varje höst. Arten anses vara livskraftig men får enligt EU:s fågeldirektiv inte jagas annat än om den är upphov till skador.

Länsstyrelsen vill tillåta skyddsjakt på upp till 50 tranor under perioden 1 september till 15 oktober. ”Genom sin avskräckande effekt bör en viss, begränsad skyddsjakt bidra till att förebygga eller i alla fall reducera skador på gröda. Skyddsjakt kan också bidra till att andra skrämselåtgärder blir mer effektiva. Skyddsjakten ska därför ses som ett komplement till andra lösningar” skriver länsstyrelsen i sitt förslag till beslut.

Villkor för skyddsjakten

Länsstyrelsen anser att följande villkor bör gälla:

  1. skyddsjakten får endast bedrivas efter tranor som uppehåller sig vid åker med oskördad gröda och som befaras orsaka skada,
  2. jakten ska inriktas på unga individer,
  3. fågelskrämselmaterial ska finnas uppsatta på fält där jakt bedrivs ochi nära anslutning till platsen för skyddsjakten,
  4. skyddsjakten får genomföras av berörd jakträttshavare eller av någon som genomför skyddsjakten på uppdrag av jakträttshavaren,
  5. skyddsjakten ska bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl berörd art som till övrig fauna och besökande människor i området. Särskilt stor hänsyn ska tas för att minimera störning av andra arter vid till exempel strandängar och andra rastplatser för andra fåglar.
  6. högst fem tranor får totalt fällas per fält per dag,
  7. högst 50 tranor får fällas totalt inom ramen för detta tillstånd
  8. antalet fällda fåglar ska rapporteras in till Länsstyrelsen så snart som möjligt, dock senast en dag efter att skyddsjakten har bedrivits.

Rekommendationer till skyddsjakten

Länsstyrelsen rekommenderar för att få till ett mer effektivt skydd av grödor bör skyddsjakten i första hand användas som en metod för skrämsel. Jakten bör därför kombineras med andra skrämselåtgärder och att skyddsjakten sker under täta intervall men att ett mindre antal, 1-2, tranor skjuts per jakttillfälle för att få maximal effekt. Syftet med skyddsjakten i detta beslut är att skrämma flockarna med tranor och inte att fälla så många tranor som möjligt.

Närkes Ornitologiska Förening har fått möjlighet att ge synpunkter på detta förslag. NOF är inte emot skyddsjakten, men anser att den noga bör följas upp för att se om den verkligen har de effekter som man tror sig uppnå.

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar